kolmapäev, august 31, 2011

Tõnu Tannbergi ettekanne 15. septembril

Neljapäeval, 15. septembril kell 18:15 toimub Lossi 3-425 Akadeemilise Ajalooseltsi ettekandekoosolek. Esineb Tõnu Tannberg ettekandega "Nõukogude Eesti esimesed „diplomaadid“ 1944. aastal: Hans Kruus ja tema meeskond".

1944. aasta alguses jõudis Moskvast Läände üllatav teade, et NSV Liidus asutatakse liiduvabariiklikud välisasjade- ja kaitserahvakomissariaadid. Kui 1936. aasta NSV Liidu konstitutsioon oli liiduvabariikide rahvusvahelised suhted ja kaitsepoliitika täielikult andnud keskvalitsuse pädevusse, siis nüüd – 1944. aasta veebruaris – võeti vastu muudatused põhiseaduses, millega delegeeriti liiduvabariikide pädevusse osa kaitseküsimusi ja välissuhtlus. Taoline liiduvabariikide „iseseisvuse“ suurendamine oli ootamatu.

Eesti NSV välisasjade rahvakomissariaat loodi siiski alles 1944. aasta sügisel, mil nimetati ametisse ka välisasjade rahvakomissar Hans Kruus. Kuid ettevalmistused Moskvas vastuvõetud „autonoomiaseaduste“ ellurakendamiseks algasid juba 1944. aasta varakevadel ning ettekanne ongi pühendatud peamiselt sellele, Eesti NSV välisasjade rahvakomissariaadi loomist ettevalmistavale perioodile, mil liiduvabariigi „esidiplomaadi“ võtmerollis oli juba siis Hans Kruus.

Konkreetsemalt aga otsitakse ettekandes vastuseid esijoones kolmele küsimusele: (1) millega Hans Kruus tegeles Nõukogude tagalas ja miks temast ei saanud Eesti NSV välisasjade rahvakomissari juba 1944. aasta kevadel, (2) kes olid need esimesed Nõukogude Eesti „diplomaadid“ – n-ö Kruusi meeskond ja kuidas neid hakati uueks tööks ette valmistama ning (3) milline oli Moskva tollaste „autonoomiaseaduste“ vastuvõtmise sise- ja välispoliitiline kontekst?

Ettekanne tugineb põhiosas senikasutamata arhiiviallikatele.