esmaspäev, oktoober 15, 2012

Mati Lauri ettekanne 18.10


18. oktoobril kell 18:15 esineb Lossi 3-427 professor Mati Laur ettekandega „’Gute Policey’ Liivimaal. 18. sajandi haldusajaloo tõlgendamisvõimalusi“. 

Annotatsioon
Varauusaja politseikorraldusele (die gute Policey) on pööratud viimastel aastakümnetel iseäranis saksakeelses ajalookirjutuses üpriski põhjalikku tähelepanu. Ühine probleem, millega politseikorralduse uurijad kokku puutuvad, on küsimus normi ja tegelikkuse vahekorrast.
Ajaloolaste käsutuses on märksa rohkem norme kehtestavaid allikaid kui andmeid normidest kinnipidamisest või nende ignoreerimisest igapäevaelus. Kehtestatud normide järgimine võimaldab omakorda määratleda võimu haldussuutlikkuse taset.
Ettekanne keskendub 1760. aastate politseikorraldusele, milles koondusid nii Katariina II valitsusaja valgustatud absolutismi poliitika kui ka kindralkuberner George Browne’i kameralistlikud suundumused. Tollastest korraldustest on historiograafias enim tähelepanu leidnud 1765. aasta agraarreglemendid ning sama aasta koolipatent. Mõlemaid korraldusi on käsitletud kitsalt kas agraarajaloo või siis kooliajaloo vaatenurgast. Nende konteksti asetamine teiste samaaegsete politseikorraldustega pakub senistest hoopis teistsuguseid tõlgendamisvõimalusi. Balti erikorda on ajalookirjutuses käsitletud eelkõige poliitiliselt pingestatud kolmnurgas Vene keskvõim - baltisaksa seisuslik omavalitsus - kohalik eesti ja läti talurahvas. Ettekandes vaadeldakse balti erikorra pragmaatilist haldussuutlikkust, mis on senises historiograafias jäänud tagaplaanile. Muu hulgas pööratakse ettekandes tähelepanu ka Eesti- ja Liivimaa arengu olulistele erinevustele 18. sajandil.