esmaspäev, november 14, 2011

Lea Kõivu ettekanne 24.11

Neljapäeval, 24. novembril 2011 kell 18:15 toimub Lossi 3-425 Akadeemilise Ajalooseltsi ettekandekoosolek. Esineb Lea Kõiv ettekandega „’Visionismist’ Tallinnas 1640.–1650. aastatel“.

„Visionismist“ Tallinnas 1640.–1650. aastatel

Nn visionismi ehk „uue prohvetluse“ (vrdl. vanatestamentlikud prohvetid) puhul oli tegemist ühega 16.–17. sajandil Saksamaal levinud usuvooludest, mis jõudis ka põhjapoolsetele luterlikele aladele, sh Eestisse. „Uued prohvetid“ olid enamasti lihtrahva hulgast pärit ilmalikud isikud, kes (väidetavalt) jumala saadetud ingli kaudu saadud nägemusi ehk visioone järgides kuulutasid ette sündmusi ning kutsusid inimesi üles kahetsusele ja meeleparandusele. Prohvetid ei vastandanud end luterlikule kirikule ning kirik sallis nähtust sel määral, kuni „visioonid“ olid kooskõlas luterluse pealiiniga. Mõistagi kätkes see kriteerium endas tõlgendamisvõimalusi, mistõttu põhjustas prohvetlus rohkesti teoloogilisi dispuute, sh trükisõnas.
Üpris vähe tuntud on asjaolu, et nn visionism leidis märkimisväärselt kõlapinda ka Tallinnas, ning et selle kaitsjate leeri asus üks Tallinna (ja Eesti) vaimse eliidi hulka kuuluvaid vaimulikke. Ettekandes vaatlengi visionismi ilmnemist Tallinnas lähemalt, käsitlen selle ümber Tallinna ilmalikes ja vaimulikes ringkondades puhkenud poleemikat ja vastasseise ning tallinlaste osalust kaasaegses teoloogilises diskussioonis prohvetluse üle.