teisipäev, november 29, 2011

Ivar Leimuse ettekanne 8.12

Selle aasta viimane Akadeemilise Ajalooseltsi ettekandekoosolek leiab aset 8. detsembril kell 18:15 Lossi 3-425. Esineb Ivar Leimus ettekandega „Unikaalne leid Tallinna lahest“. 8. augustil 2011 märkas hobisukelduja Tallinna lahes umbes 5 meetri sügavusel merepõhjas suure kivikogumi ääres kummuli lebavat puitkasti. Kasti sisu lähemalt uurides leidis ta mõned nahk- ja puitesemed ning kokkukleepunud müntidest väikese kämbu. Kõik esemed ja üles tõstetud puukast anti üle Eesti Ajaloomuuseumile. Veest toodi välja 270 eset, millest enamuse moodustavad mündid. Need pärinevad peamiselt Visbyst ja Tallinnast, oma koosseisu põhjal võiks mündikogum kuuluda 1280. aastatesse. Sama ajamäärangut toetavad ka kastis olnud klappkaalud. Koos kaaludega leiti komplekt kaaluvihte, mis on justeeritud arvatavasti Kölni marga järgi. Lisaks oli kastis säilinud noatuppede katkeid, noapäid ja -võrusid, samuti üksikuid õmblustarbeid. Arvatavasti oli tegemist mõnele väikekaupmehele kuulunud kaubakastiga 13. sajandi lõpust.

esmaspäev, november 14, 2011

Lea Kõivu ettekanne 24.11

Neljapäeval, 24. novembril 2011 kell 18:15 toimub Lossi 3-425 Akadeemilise Ajalooseltsi ettekandekoosolek. Esineb Lea Kõiv ettekandega „’Visionismist’ Tallinnas 1640.–1650. aastatel“.

„Visionismist“ Tallinnas 1640.–1650. aastatel

Nn visionismi ehk „uue prohvetluse“ (vrdl. vanatestamentlikud prohvetid) puhul oli tegemist ühega 16.–17. sajandil Saksamaal levinud usuvooludest, mis jõudis ka põhjapoolsetele luterlikele aladele, sh Eestisse. „Uued prohvetid“ olid enamasti lihtrahva hulgast pärit ilmalikud isikud, kes (väidetavalt) jumala saadetud ingli kaudu saadud nägemusi ehk visioone järgides kuulutasid ette sündmusi ning kutsusid inimesi üles kahetsusele ja meeleparandusele. Prohvetid ei vastandanud end luterlikule kirikule ning kirik sallis nähtust sel määral, kuni „visioonid“ olid kooskõlas luterluse pealiiniga. Mõistagi kätkes see kriteerium endas tõlgendamisvõimalusi, mistõttu põhjustas prohvetlus rohkesti teoloogilisi dispuute, sh trükisõnas.
Üpris vähe tuntud on asjaolu, et nn visionism leidis märkimisväärselt kõlapinda ka Tallinnas, ning et selle kaitsjate leeri asus üks Tallinna (ja Eesti) vaimse eliidi hulka kuuluvaid vaimulikke. Ettekandes vaatlengi visionismi ilmnemist Tallinnas lähemalt, käsitlen selle ümber Tallinna ilmalikes ja vaimulikes ringkondades puhkenud poleemikat ja vastasseise ning tallinlaste osalust kaasaegses teoloogilises diskussioonis prohvetluse üle.